Boghandlerforeningens bestyrelse har på sine møder i juni og august 2016 drøftet og vedtaget et sæt nye strategiske retningslinjer for foreningens arbejde. Der er tale om en forenkling i forhold til tidligere, og retningslinjerne er delt op i fire grupper:

Hvad mener vi – Hvad arbejder vi for – Hvordan skaber vi øget værdi for medlemmerne – Hvordan kommunikerer vi

Især afsnittet om, hvad foreningen arbejder for, fortjener at få et par ord med på vejen. Sommerens medlemsundersøgelse spurgte bredt ind til medlemmernes holdninger til en række forskellige mulige mærkesager. Bestyrelsen har taget medlemmernes tilbagemelding til efterretning, men har også diskuteret, hvilke mærkesager det aktuelt er realistisk at skabe politisk opbakning bag.

Momsfritagelse?

Eksempelvis gav over 80% af medlemmerne udtryk for, at de gerne ser, at foreningen arbejder for at få gennemført en hel eller delvis momsfritagelse for bøger i Danmark – i lighed med de vilkår, der hersker i mange andre europæiske lande. Bestyrelsen har diskuteret spørgsmålet og har valgt ikke at tage det med i de nye strategiske retningslinjer, idet vedholdende tilbagemeldinger fra Christiansborg tyder på, at det – i hvert fald i øjeblikket – er en sag, som det er umuligt at skabe politisk opbakning bag.

Fast pris?

Det samme gælder spørgsmålet om at (gen)indføre en form for fastprissystem for salget af nye udgivelser i en kort periode efter udgivelsen. Også her gav over 80% af medlemmerne udtryk for, at det en sag, de gerne så foreningen arbejde for. Men parallelt med medlemsundersøgelsen har foreningen forelagt problemstillingen for Kulturministeren, som har givet den samme tilbagemelding, som hans forgænger gav i 2013, nemlig at der ikke kan skabes politisk opbakning bag sagen.

Kampagner?

Når det til gengæld gælder arbejdet for, at der udvikles kampagner, der kan styrke det samlede bogsalg og styrke læsningen blandt børn og unge, tror bestyrelsen på, at der kan skabes politisk opbakning til landsdækkende initiativer. Foreningen har derfor i sommer rettet henvendelse til Kulturministeren for at tilbyde sig med inspiration, ideer og aktiv medvirken i de overvejelser, ministeriet lige nu gør sig om en evt. afløser for Marianne Jelveds projekt “Danmark Læser”. Du vil her på hjemmesiden kunne følge med i, hvad der sker på området.

E-bøger?

Når det gælder bibliotekernes udlån af E-bøger, mener 68% af medlemmerne, at foreningen skal arbejde på at begrænse dette. Bestyrelsen er enig i, at bibliotekernes udlån af e-bøger skal følges nøje og kan udgøre en trussel mod det kommercielle marked for e-bøger. Men bestyrelsen har valgt foreløbig at se tiden an, da en forventet EU-dom i efteråret 2016 én gang for alle kan afgøre e-bøgernes status i forhold til printbøger, når det gælder afleveringspligt til bibliotekerne og vilkårene for udlånet af dem.

Planloven?

Næsten alle medlemmerne giver i undersøgelsen udtryk for, at Foreningen skal arbejde for, at Planloven stadig understøtter handelslivet i centrum af de mindre byer. Bestyrelsen har fokus på sagen, men i lyset af den nylige planlovsrevision vil der sandsynligvis gå nogle år, før spørgsmålet igen bliver aktuelt.

Læs de konkrete retningslinjer under Holdninger – Hvad mener Boghandlerforeningen? og Indsatsområder – Hvad arbejder Boghandlerforeningen for? Hvordan skaber vi øget værdi for medlemmerne? og Hvordan kommunikerer vi?