Der er faldet dom ved EU-domstolen vedrørende bibliotekers adgang til udlån af e-bøger. Ifølge dommen kan e-bøger sidestilles med trykte bøger, hvis de ligesom de trykte bøger udlånes efter ”ét eksemplar – én låner”-modellen, og hvis forfatteren modtager kompensation.

Dommen kan betyde, at EU-landenes nationale parlamenter med henvisning til EU-retten kan gennemføre lovgivning, som tvinger forlagene til at sælge e-bøger til bibliotekerne – på lige fod med de trykte bøger.

Herhjemme har regeringen allerede i sit lovprogram taget initiativ til at sikre, at der for fremtiden også bliver betalt biblioteksafgift for e-bøger. Det konkrete lovforslag herom ventes fremlagt i februar 2017.

På europæisk plan har EIBF, den europæiske boghandlersammenslutning, som også Boghandlerforeningen er medlem af, protesteret over dommen, som de mener udgør en trussel mod det endnu umodne kommercielle marked for e-bøger. Også Danske Forlag har reageret og kalder i en artikel i dagbladet Politiken EU-dommen ”aktivistisk”, idet Danske Forlag mener, at forlagene også i fremtiden bør kunne forhandle sig til rette med bibliotekerne om vilkårene for udlån af e-bøger.

Se EU-domstolens pressemeddelelse om dommen her.

Se Politikens omtale af sagen her.