Referatet af Boghandlerforeningens ordinære generalforsamling den 17. juni 2020 er nu udsendt til medlemmerne. Alle dokumenter, som er udsendt ifm. generalforsamlinger, ligger også tilgængelige her på hjemmesiden.

Samtidig er der den 18. juni 2020 indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 2. juli 2020. Eneste punkt på dagsordenen er en genfremsættelse af de vedtægtsændringer, som blev godkendt på den netop overståede ordinære generalforsamling.

Beslutning om vedtægtsændringer kræver ifølge foreningens vedtægter, at ”mindst en fjerdedel af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at de to tredjedele af stemmerne afgives for forslaget. Er en fjerdedel af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnår forslaget to tredjedele af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen – og skal den efter begæring fra forslagsstillerne – indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer”.

Selvom forslaget om de nedenstående vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. juni, kunne det ikke vedtages endeligt dér, da under 25% af medlemmerne var repræsenteret. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for det.