Vejledning til ansøgning til Uglevirke

Uglevirkes formål er

  • at yde økonomisk støtte i form af mindre sociale legater til bl.a. boghandlere, forlæggere og tidligere ansatte i bogbranchen, for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt
  • at yde støtte til ansatte i bogbranchen, der ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i branchen eller til at drive bogvirksomhed som selvstændige. Støtte kan ydes til uddannelse, studierejser mv.
  • at yde støtte til brancheaktiviteter af ikke-erhvervsmæssig og bred karakter, der har en uddannelsesmæssig og informationsmæssig betydning for bogbranchen.

Frister:

Ansøgning om støtte og sociale legater kan indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august.
Ansøgning om tilskud til uddannelse og studierejser mv. samt om støtte til brancheaktiviteter kan ligeledes indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august.

Uglevirke kan udtagelsesvis også yde støtte til aktiviteter, som det ikke har været muligt at søge inden for de normale ansøgningsfrister. Der må dog beregnes mindst 2 måneder mellem ansøgningstidspunkt og aktiviteten, og der må endvidere påregnes mindst 3 uger til behandling og besvarelse af ansøgninger.

Alle ansøgninger indsendes pr. brev eller pr. mail til
Foreningen Uglevirke, c/o Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K
mail: uglevirke@bogpost.dk

Ansøgningsskemaer:

1. Ansøgningsskema sociale legater Word-udgave og PDF-udgave:

2. Ansøgningsskema uddannelseslegater: Word-udgave og i en PDF-udgave.

Støttede aktiviteter:

Tilskud ydes kun til ansøgere, der har en fast tilknytning til bogbranchen, som ansatte, ejere, eller med anden fast tilknytning til boghandel eller forlag. Dette dokumenteres gennem ansøgningen og/eller gennem påtegning fra arbejdsgiver. Tilskud ydes derfor ikke til ansøgere, der er i studerende i det egentlige uddannelsessystem, uanset om dette evt. sker med henblik på en efterfølgende ansættelse i bogbranchen.
Uglevirke yder ikke tilskud til aktiviteter, der er påbegyndt eller afholdt på ansøgningstidspunktet

Uglevirke vurderer også, hvordan den ansøgte aktivitet forholder sig til ansøgerens ansættelsesforhold, og Uglevirke vil normalt ikke støtte ansøgninger, som må betragtes som en normal intern aktivitet i ansøgerens ansættelsesforhold i boghandel eller forlag. Deltagelse i ½ & 1-dagskonferencer/kurser af enkeltstående karakter støttes normalt ikke.

Omkring tilskud til studierejser vil Uglevirke prioritere ansøgninger, som har et klart beskrevet brancherelateret formål, er detaljeret planlagt, har en tilknytning til en konkret aktivitet, eller hvor rejsens udbytte efterfølgende kan formidles til andre, f.eks. gennem en publiceret rapport

Skat mv.

Tilskud til uddannelsesaktiviteter, uddannelse, studierejse mv. i Danmark er skattepligtige og indberettes af Uglevirke til Skat på ansøgerens cpr. eller cvr. nummer
Tilskud til aktiviteter, uddannelse, studierejser mv. som finder sted uden for landets grænser, er normalt ikke skattepligtige. Her oplyses tilskudsmodtageren om beskatningsreglerne, og om at beløbet er opgivelsespligtigt, men fradragsberettiget. Uglevirke indberetter tilskuddet til Skat, som ikke-skattepligtigt.

Meddelelse om bevilget støtte

Bestyrelsens mål er, at alle ansøgninger er behandlet inden for 6 uger efter de respektive frister. Alle ansøgere vil modtage meddelelse pr. brev eller mail om ansøgningens behandling.

Uglevirkes ledelse

Boghandlerforeningen og Danske Forlag vælger hver tre medlemmer til foreningens bestyrelse. Boghandlerforeningen har valgt Lene Kørnov Rasmussen, Søren Barslund og Anja Schou Jensen, og Danske Forlag har valgt Lise Ringhof , Søren Møller Christensen og Gert B. Nielsen.

Lene Kørnov Rasmussen er formand for Uglevirke og Lise Ringhof er næstformand.

Uglevirkes vedtægter

Kontakt

Uglevirke kontaktes via Boghandlerforeningens sekretariat: Børsen, 1217 København K. Tlf. +45 3254 2255 (10-15) E-mail: uglevirke@bogpost.dk. Jens Clausager er sekretær for Uglevirke og kan nås via mail: jens@bogpost.dk

 

Uglevirkes historie

De danske Boghandleres Hjælpekasse blev stiftet den 23. juli 1856 i forbindelse med det første skandinaviske boghandlermøde i København i juli i 1856. Foreningen har således for nyligt kunne fejre sit 150 års jubilæum

Den første generalforsamling afholdtes den 7. oktober 1856, og på dette tidspunkt havde foreningen 81 medlemmer, men ved et møde i Boghandlerforeningen 3. juli 1861 blev det bestemt, at ingen dansk boghandler for fremtiden ville blive anerkendt som rabatberettiget, før han var indtrådt i De danske Boghandleres Hjælpekasse – og sådan har det været siden.

Den 23. juli 1931 fejrede De danske Boghandleres Hjælpekasse – sit 75 års jubilæum ved en stor fest. “Hjælpekassen har i de forløbne Aar udført et stort og velsignelsesrigt Arbejde for at række en hjælpende Haand til de mange af Boghandelens Folk, som ved Alder, Sygdom og økonomisk Tryk er komne på Livets Skyggeside” hedder det i Boghandlerforeningens historie. Hjælpekassen havde på dette tidspunkt et fond på l50.000,- kr. foruden en lang række legater på tilsammen 120.000,- kr. Den havde i tidens løb uddelt over 500.000,- kr. til danske boghandlere og deres efterladte, og i dagens anledning blev der stiftet et jubilæumslegat.

På et tidspunkt måtte man imidlertid erkende, at administrationen af de omkring 50 store og små legater ikke var rimelig i forhold til renteindtægterne, og man besluttede derfor at lægge de mange legaters grundkapital til Hjælpekassens fond og administrere legaterne under ét.

Senere mente et flertal i bestyrelsen, at tiden var løbet fra et ord som Hjælpekasse, og man blev derfor efter forskellige forslag enige om at ændre den gamle Hjælpekasses navn til Foreningen Uglevirke, som formelt blev stiftet den 9. april 1986.

1 1989 indledte Uglevirke et nært samarbejde med Bogbranchens Hjælpefond (det tidligere Boghandler-Bo). Det var fortsat to selvstændige enheder, men med en integreret økonomi, indtil Hjælpefonden indstillede sin virksomhed i 2001, hvor dens midler var udtømt.

Imidlertid faldt antallet af ansøgninger om kontant støtte år for år, samtidig med, at foreningens indtægter steg, og der blev derfor stillet forslag om at starte et sideløbende uddannelseslegat med navn af Foreningen Uglevirkes Uddannelseslegat, som kunne søges af unge medarbejdere, der ønskede at dygtiggøre sig til at blive ansvarlige ledere inden for bogbranchen.

Uddannelseslegatet startede sin virksomhed den 2. april 1995, og i de forløbne år har foreningen ydet mere end 60 uddannelseslegater af vidt forskellige størrelser (i alt ca.950.000,- kr.) til kurser, rejser og udlandsophold af mange forskellige arter til især unge inden for bogbranchen, både boghandel og forlag.

Den 23. juli 2006 kunne De danske Boghandleres Hjælpekasse, som nu hedder Foreningen Uglevirke, fejre sit 150 års jubilæum, og det gjorde man ikke ved en stor fest, men ved at udsende en lille bog med nogle af de spændende rapporter, som uddannelseslegaternes modtagere er forpligtede til at sende til Foreningen Uglevirke.

Boghandler Ivan Wroblewski var formand for Uglevirke ved navneskiftet i 1986 og frem til foråret 2014, altså i næsten 30 år. Han blev i foråret 2014 afløst af boghandler Lene Kørnov Rasmussen.

I 2014-15 blev Uglevirkes vedtægter og rammerne for virksomheden moderniseret. Ændringerne blev godkendt af både Boghandlerforeningen og Danske Forlag og trådte i kraft efter den endelige vedtagelse på Uglevirkes generalforsamling på Børsen i København d. 21. april 2015.